Skip to Content

EAGALA Certification Program

EAGALA תוכנית ההסמכה של


EAGALA מקדישה עצמה לשיפור בריאותם הנפשית של פרטים, משפחות וקבוצות סביב
העולם באמצעות קביעת סטנדרטים של מצוינות ב – EAPEquine Assisted Psychotherapy.IsraelGrads
על בסיס המשובים מחברי הארגון ומניסיון ההדרכה שלנו לאורך השנים, מבנה ההסמכה המעודכן הזה פותח כדי להגשים את החזון הנ"ל.
תוכנית זו מסמיכה אנשי מקצוע במודל של EAGALA של פסיכותרפיה בעזרת סוסים. תוכנית ההסמכה מבטיחה שהעוסקים בתחום השלימו אימון ודרישות מיומנות בהתמחות אפקטיבית ואתית, ושהם משתתפים בתוכנית למידה וחינוך מתמשכים.
 
תהליך ההסמכה
תהליך ההסמכה של EAGALA כולל תבנית למידה עם שתי רמות הסמכה: הסמכה של EAGALA והסמכה מתקדמת של EAGALA .
 1. כדי להשיג הסמכה של EAGALA:
א.      יש להשלים את חלק 1 במודל ההדרכה הבסיסי של EAGALA.
ב.      יש להגיש פורטפוליו של התפתחות אישית.
ג.       יש להשלים חלק 2 במודל ההדרכה הבסיסי של EAGALA.
 
 1. כדי להשיג הסמכה מתקדמת של EAGALA :
א.      יש להשלים את ההסמכה של EAGALA.
ב.      יש להשתתף בתור משתתף חוזר בחלק 1 של מודל ההדרכה הבסיסי.
ג.       יש להשתתף בכינוס שנתי אחד של EAGALA .
ד.      יש להגיש מאמר שיתקבל לפרסום בעיתון של EAGALA .
ה.      יש להשלים 150 שעות עבודה עם לקוחות במודל EAGALA (לאחר ההסמכה עם מדריך (Mentor ).
ו.        יש להשלים את הדרישות של אימון מתקדם (ייקבע באמצעות המדריך)
 
על תהליך ההסמכה
תוכנית ההסמכה של EAGALA מאמנת אנשי מקצוע ומחזיקה בסטנדרט של מצוינות באתיקה, בעבודה בשטח ומקצוענות במודל העבודה של EAGALA. כמו גם בשם הארגון שלנו גם תהליך ההסמכה של EAGALA מתוכנן עם התמקדות בצמיחה ולמידה לאנשי המקצוע.
אנחנו מאמינים שבין התכונות של איש מקצוע איכותי נמצא גם פתיחות ללמידה והשתתפות בהתפתחות מקצועית ואישית מתמשכת.
 
אימונים (Trainings):
1.       חלק 1 במודל האימון הבסיסי של EAGALA (3 ימים).
א.      סדנה התנסותית בה המשתתפים לומדים את בסיס מודל העבודה של EAGALA (תיאוריה והתחלה של ביצוע).
ב.      כל אחד יכול להשתתף, לא נדרשים תנאים מוקדמים.
ג.       תהליך של משתתפים חוזרים – אחרי שהשתתפו פעם אחת, אנשי מקצוע יכולים להשתתף שוב בכמה "חלק 1" שהם רוצים במחיר מופחת.
2.       חלק 2 במודל האימון הבסיסי של EAGALA (3 ימים).
א.      חייבים לסיים את חלק 1 לפני שמשתתפים בחלק 2. יש להשלים את חלק 2 תוך 3 שנים מהשלמת חלק 1.
ב.      חלק 2 הוא סדנה התנסותית אשר מחזקת מיומנויות, יכולות ומקצועיות בהפעלת מודל EAGALA ובאתיקה.
ג.       תהליך משתתפים חוזרים – אחרי שהשתתפו פעם אחת, אנשי מקצוע יכולים להשתתף שוב בכמה "חלק 2" שהם רוצים במחיר מופחת.
3.       דרישות לאימון להסמכה מתקדמת
א.      הדרישות לאימון מתקדם הן אינדיווידואליות ונבחרות בתהליך ההדרכה.
ב.      הדרישה לאימון מתקדם מחייבת בניית מיומנויות של התפתחות מקצועית ומעשית בהפעלת מפגשים במודל EAGALA.
 
סטנדרטים לכל אחד מחברי הצוות במודל העבודה של  EAGALA
מודל EAGALA מחייב צוות של שני מפעילים בכל המפגשים, שאחד מהם חייב להיות איש מקצוע מתחום בריאות הנפש והשני מומחה סוסים.
להלן סטנדרטים מינימאליים שחייבים לעמוד בהם כדי לשמש בתור אחד מהתפקידים בצוות. חוברת ההדרכה של EAGALA, האתר והשותפים הבינלאומיים מגדירים סטנדרטים נוספים שעשויים להיות ספציפיים לאותו איזור. אם אחד מהמפעילים אינו עומד בסטנדרטים של אחד משני התפקידים, הוא יכול לשמש כאיש צוות נוסף (למשל צוות של 3 אנשים).
 
מומחה מתחום בריאות הנפש:
 1. צריך להיות עם תואר אוניברסיטאי בתחום בריאות הנפש כמו, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מטפל משפחתי או אחרים שבריאות הנפש כלולה בתחום הפעילות שלהם.
 2. איש המקצוע חייב לעמוד, ביחס לעבודה בתחום בריאות הנפש, בתקנות ובחוקי המדינה בה הוא פועל.
 3. איש המקצוע צריך להיות חלק מארגון שיכול למנוע פעילות שלו אם הוא פוגע בתקנות או בחוקים.
 
מומחה סוסים:
 1. איש הסוסים צריך להיות עם ניסיון בעבודה עם סוסים שמקביל ל 3 שנות עבודה במשרה מלאה.
 2. איש הסוסים צריך להשלים לפחות 100 שעות של לימוד מתמשך בתחום הסוסים. שעות לימוד אלה צריכות לכלול נושאים המכסים:
                                 א.         התנסות בעבודת קרקע.
                                 ב.         ידע בפסיכולוגיה של סוסים.
                                  ג.          יכולת לקרוא את שפת הגוף של הסוס – תקשורת לא מילולית.
 1. 40 שעות של לימוד מתמשך המפורט בסעיף 2 צריך להתבצע בשנתיים האחרונות.
 
פורטפוליו של התפתחות מקצועית
לפני שניגשים לחלק 2 במודל האימון הבסיסי, המשתתף יגיש פורטפוליו של התפתחות מקצועית שישמר בקובץ במשרדי EAGALA. מסמך זה יהיה בכתב ויכלול את הדברים הבאים:
 1. שם, כתובת, דואר אלקטרוני, טלפון ותאריך.
 2. הצהרה: אני (שם), מתחייב לדבוק בסטנדרטים של EAGALA ולקוד האתי שלה. (חתימה).
 3. ענה על השאלות הבאות:
                                 א.         מדוע אתה רוצה לעבוד כמפעיל של מודל EAGALA .
                                 ב.         אילו כוחות אתה מביא לזה?
                                  ג.          באילו תחומים של צמיחה, למידה והתפתחות אישית אתה מעוניין להתרכז?
 1. הסבר או קורות חיים עם מסמכים נלווים המצביעים על הכשרות לתפקיד בצוות של EAGALA.
 
חידוש הסמכה
 1. ההסמכה של EAGALA פוקעת אחרי שנתיים.
 2. כדי לחדש את ההסמכות:
                                 א.         יש להמשיך ולהיות חבר ב EAGALA.
                                 ב.         יש להשלים 40 שעות של לימוד מתמשך.
                                  ג.          יש לענות על טופס של חידוש הסמכה בתשלום, הסמכה חדשה תישלח.
 
למידה מתמשכת
 1. למידה מתמשכת ושאיפה לשיפור הם המפתח לאיכות ומקצועיות.
 2. דרושים 40 שעות של למידה מתמשכת כל שנתיים לשם חידוש הסמכה והם חייבים לכלול:
                                 א.         20 שעות מתוך למידה מאושרת של EAGALA (רשימה של אפשרויות נמצאות באתר EAGALA או צור קשר עם EAGALA ).
                                 ב.         20 שעות של למידה מתמשכת בתחום ההתמחות שלך.
 1. הדרישות ללמידה מתמשכת נועדו לעודד למידה מעל ומעבר להתנסות האישית שמקבלים בעבודה בשטח. למידה מתמשכת כוללת למידה מאנשי מקצוע אחרים או התנסויות לימודיות מובנות או מאושרות.
 2. ביצוע חידוש הרישיון דורש רשימה של למידה מתמשכת אשר הושלמה במהלך שנתיים. (שם, סוג, תאריך, מספר שעות).

 

הדרכה ( Mentoring )

 1. אחרי ההסמכה של EAGALA קיימת הדרכה שנועדה לסייע לעובדים בתחום בעבודתם עם לקוחות. הדרכה זו נותנת משוב אינדיבידואלי ובניית מיומנות במודל EAGALA באתיקה ובעבודה.
 2. ההדרכה בונה מבנה שתומך בסטנדרטים גבוהים של מקצועיות ועבודה באמצעות סקירת עמיתים, ייעוץ ו supervision ומוסיפה רובד של יחס איכותי ללקוחות.
 3. הדרכה היא דרישה מקדמית להסמכה מתקדמת ב EAGALA.
 4. הדרכה כוללת פרופיל פגישה כתוב ותקשורת דרך דואר או טלפון.
 5. הדרכה ניתנת על ידי מדריכים מתוך רשימה מאושרת על ידי EAGALA ואשר יש להם לפחות הסמכה מתקדמת ואשר השלימו תהליך קבלה לאימון מתקדם.
 6. ההדרכה היא לא supervision קליני חוקי.
 7. הדרכה עם מדריך מוסמך של EAGALA יכולה להתקבל כלמידה מתמשכת עבור חידוש הסמכה.
 
סיום חברות והסמכה
 1. אם הסתיימה חברות במהלך חידוש הסמכה, יש לשלם דמי חבר כדי לחדש את ההסמכה.
 2. אם ההסמכה פקעה משך שנה היא הופכת לבלתי פעילה.
 3. כדי לחדש את ההסמכה על איש המקצוע להשתתף שוב בחלק 1 של המודל הבסיסי (בעלות משתתף חוזר).
 4. תאריך ההסמכה יהיה לפי זמן האקטיבציה מחדש.